ร่างประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเสริมผิว Para-Asphaltic Concrete wearing course ถนนสายหลักเทวาภิบาล(แจ้งสนิท) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by Webmaster on