ร่างประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by Webmaster on