ร่วมพบปะผู้สูงอายุ

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญยัง ทองสุทธิ์ ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร, คณะกรรมการชุมชน, อสม. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพบปะผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีวิทยากรมาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย อีกทั้งยังมีกิจกรรม อื่นๆ เช่น การบริการด้านสุขภาพ, การตัดผมฟรี และบริการนวดผ่อน ซึ่งมีผู้สูงอายุให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างเนื่องแน่นเป็นประจำ ทั้งนี้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดโครงการเป็นประจำในวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน สนับสนุนโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด