ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(ก.ท.จ ร้อยเอ็ด)

Published by ปลารัตน์ มูลเหล็ก on

วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(ก.ท.จ ร้อยเอ็ด) ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด