ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom meeting

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม นำโดย นางเพ็ญละดา ภารัง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom meeting โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาโครงการ T-VER เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการอย่างยั่งยืน” เกี่ยวกับการจักการขยะชุมชนและการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีเชิงกลและทางชีวภาพ(RDF) ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เล็งเห็นว่าการดำเนินโครงการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีประสิทธิภาพ สามารถนำโครงการ T-VER ไปใช้ในการส่งเสริมและขยายผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ณ ห้องประชุมสันติสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด