ร่วมประชุมหารือผ่านระบบ Zoom Meeting เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการเอกชนร่วมลงทุน ระหว่าง องค์การจัดการน้ำเสีย

Published by ปลารัตน์ มูลเหล็ก on

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายพรชัย ตรีบุญเมือง ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล, นายธีระภัทร์ หินซุย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือผ่านระบบ Zoom Meeting เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการเอกชนร่วมลงทุน ระหว่าง องค์การจัดการน้ำเสีย และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ Smart Room (ชั้น2) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด