ร่วมประชุมทางระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

Published by ผู้เขียน on

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมทางระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เพื่อระดมความคิดเห็น ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะและการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (Smart city and smart education)” ตามโครงการวิจัยการศึกษาพลวัตรการเติบโตของจังหวัดและผลกระทบของการเติบโตของจังหวัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารสาสตร์ ณ ห้องประชุมมีโชคชัย สำนักการศึกษา