ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด(กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ว่าที่ ร.ท.อนันต์ เมาะราษี รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด(กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ(ชั้น4) ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด