ร่วมกิจกรรมการนิเทศติดตามงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนงานราชการ ร่วมกิจกรรมการนิเทศติดตามงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร