รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

Published by sarawut woranam on

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑