รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1