ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by Webmaster on