ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรอบเมือง กว้าง 8 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 972 ตารางเมตร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

Published by Webmaster on