รับการตรวจประเมินออนไลน์เชิงลึก(รอบที่ 2) สำหรับคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, หัวหน้าส่วนการบริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับการตรวจประเมินออนไลน์เชิงลึก(รอบที่ 2) สำหรับคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ตอบข้อซักถามของนักวิจัยฯ ซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับการพิจารณาให้ผ่านการประเมินเบื้องต้นแล้ว และคณะที่ปรึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าตรวจประเมินออนไลน์เชิงลึก โดยผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด