ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด ปริญญาสาขาวิชาทางนาฏศิลป์ (นาฏศิลป์ไทยศึกษา)

Published by Webmaster on

ดาวน์โหลดเอกสาร