ยี่ยมชมตลาดเย็นแห่งใหม่โครงการวิจัย “การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 17.30 น. ผศ.(พิเศษ)ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เยี่ยมชมตลาดเย็นแห่งใหม่โครงการวิจัย “การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ ภายใต้บริบทการพัฒนาเมืองเก่าด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด” และ “โครงการศิลปะวัฒนธรรมทางดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน เพื่อการฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด” ณ คูเมืองด้านทิศตวันตก (ถนนสตรีทอาร์ต)