ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)