ประธานในพิธีเปิดในการจัดอบรมสัมมนา

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมม่วงขาว โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในการจัดการศึกษารูปแบบ Active Learning แก่พนักงานครูเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองและส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด ในการจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้ มีคณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 150 คน เข้าร่วมการอบรม