ประชุมโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00น. นายสถิต ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้บริหารส่วนงานราชการ หัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยในที่ประชุมมีการนำเสนอเอกสารโครงการกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจในการรับการตรวจประเมินลงพื้นที่ของกรรมการ ในวันที่ 21มิถุนายน 2564ณ ห้องประชุมสันติสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด