ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2564

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ท.อนันต์ เมาะราษี รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2564 ประเภทที่ 3 ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม(ประเภทใหม่) และแต่งตั้งคณะทำงานรับการประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2564 และนำเสนอโครงการที่รับผิดชอบแต่ละประเด็นเกณฑ์การประเมินพร้อมทั้งจัดเตรียมคัดเลือกโครงการ/นวัตกรรมเด่น และรายละเอียดตามหัวข้อในใบสมัครของแต่ละสำนัก/กอง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด