ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

Published by ดาลักษ์ ภาษี on

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ในประเด็น “กำลังคนสมรรถนะสูง” ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในภูมิภาคนำแผนการศึกษาแห่งชาติไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา และจัดทำ/ปรับปรุงแผนการศึกษาของจังหวัดตามบริบทและอัตลักษณ์ที่แตกต่างของแต่ละพื้นที่ พร้อมกับการจัดทำองค์ความรู้ เพื่อประกอบการปรับปรุงและพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติต่อไป ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด