ประชุมประจำเดือน ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ทั้งนี้ ได้มีพิธีมอบธงประธานกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Published by ผู้เขียน on

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ท.1-ท.8 และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ทั้งนี้ ได้มีพิธีมอบธงประธานกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
จาก นางพิกุล พรมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง มอบให้ นางสาวสมพิศ หวังทรัพย์ทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด