ประชุมประจำปีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Published by Webmaster on

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโกลด์เม้าท์เท่น วังน้ำเขียว เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 106 คน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการด้านการศึกษา โดย รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และร่วมฟังการเสวนา ในหัวข้อเรื่อง เมืองแห่งการแสวงหาโอกาสทางการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายวิชัย พรมเกตุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมตอบข้อซักถาม ประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ ตามโครงการประชุมประจำปีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561 ณ จังหวัดนครราชสีมา