ประชุมติดตามงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างสีขาว

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ, ผู้ควบคุมงาน, ผู้รับจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างสีขาว โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างในห้วงเดือน มีนาคม-เมษายน 2564 ซึ่งอยู่ระหว่างแจ้งลงมือก่อสร้าง เพื่อให้การบริหารสัญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดและวางแผนการก่อสร้างให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการก่อสร้างสีขาว ณ ห้องประชุมปัทมานนท์(ชั้น2) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด