ประชุมการพิจารณาทบทวนระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยด้วยการอนุญาตให้นำรถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, นางวราภรณ์ นวลเพ็ญ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, นายกองพล ศิริเวช หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย, นายวิทยา สัตนาโค หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, นายปรัชญา สุทธิพิริยะหทัย หัวหน้างานนิติกรรมสัญญา และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting เรื่อง การพิจารณาทบทวนระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยด้วยการอนุญาตให้นำรถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด