ประชุมการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี 2564

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายวิทยา ตรีวิเศษ ว่าที่ร้อยโท อนันต์ เมาะราษี รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และ ผู้บริหารเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนงานราชการ ข้าราชการและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด