ประชาสัมพันธ์ แบบสำรวจความสนใจในการเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องในการขับเคลื่อนการใช้ระบบ E-Document ผ่าน E-Service ของสำนักงาน ป.ย.ป.

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

ประชาสัมพันธ์ แบบสำรวจความสนใจในการเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องในการขับเคลื่อนการใช้ระบบ E-Document ผ่าน E-Service ของสำนักงาน ป.ย.ป.