ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2565

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2565