ประกาศแจ้งข้อมูลการประเมิน ITA ประจำปี 2562

Published by Webmaster on

คณะอนุกรรมการกำกับและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ติดตามผลการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT พบว่าบุคลากรหลายหน่วยงานยังไม่สามารถตอบแบบ IIT ได้ถึงจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด
ดังนั้น เพื่อให้ผลกราประเมิน ITA สามารถสะท้อนความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานโดยเป็นไปตามหลักการวิจัยประเมินผลและเพื่อให้หน่วยงานมีผลการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
คณะอนุกรรมการฯ จึงมีมติให้ขยายระยะเวลาการตอบแบบ IIT และ EIT จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 พ.ค. เวลา 24.00 น. ขยายเป็นให้สิ้นสุดในวันที่ 15 มิ.ย. เวลา 24.00 น.