ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่องสรุปผลการฟังความคิดเห็นของประชาชนในการประชาพิจารณ์แผนงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน พื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Published by Webmaster on