ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่องการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 2/2563 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำหรับนโยบายรัฐบาล

Published by Webmaster on