ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานรอบศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในบึงพลาญชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by Webmaster on