ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562

Published by Webmaster on