ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่องแจ้งผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 2563

Published by Webmaster on