ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด