ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเกาะกลางบึงพลาญชัย และเวลาเปิด – ปิด

Published by Webmaster on