ประกาศสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

Published by Webmaster on