ประกาศผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด ปริญญาสาขาวิชาทางนาฏศิลป์ (นาฏศิลป์ไทยศึกษา)

Published by Webmaster on

ดาวน์โหลดเอกสาร