ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง แจ้งเตือนลักษณะอากาศอันเนื่องมาจาก”อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน”

Published by ผู้เขียน on

Categories: ประกาศ