ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

Published by ผู้เขียน on