ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Published by Webmaster on