ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง กำหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

Published by Webmaster on