ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า โครงการชาวร้อยเอ็ดร่วมใจเคเบิ้ลใต้ดินและไฟฟ้าแสงสว่างรอบบึงพลาญชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by Webmaster on

ดาวน์โหลดเอกสาร