ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์หรือแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยตอนท้ายเก๋งทำงานด้วยระบบไฮโดรลิค 6 ล้อ ปริมาตรถังบรรจุมูลฝอยไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร กำลังไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by Webmaster on