ประกวดราคาจ้างวางระบบเชื่อมต่อเครือข่ายสัญญาณภาพระยะไกลพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและพัฒนาระบบควบคุมนำร่อง Smart City ระยะที่ 2

Published by Webmaster on