ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนคูเมืองทิศเหนือ(ช่วงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) ด้วยวิธีแระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by sarawut woranam on

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนคูเมืองทิศเหนือ(ช่วงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) ด้วยวิธีแระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)