ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคบ้านมั่นคง เพื่อผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by Webmaster on

ดาวน์โหลดเอกสาร