ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ (อาคารเก็บก้อนเชื้อเพลิงขยะ RDF) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by Webmaster on