นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

ชื่อ นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 51/1 ถนนราชการดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

การศึกษา

– ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

– ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพฯ

– ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์

– ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน – สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (พ.ศ.2527-2529)

– ประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

– เทศมนตรีฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (พ.ศ.2538-2541)

– เทศมนตรีฝ่ายโยธา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

– รองนายกเทศมนตรีฝ่ายโยธา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

– ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

– ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

– ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด

– นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

– นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

– ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

– กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

– ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด

การฝึกอบรมหลักสูตร/ดูงาน

หลักสูตร ชื่อสถาบัน ระยะเวลาฝึกอบรม วุฒิที่ได้รับ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดร้อยเอ็ด 5 วัน ประกาศนียบัตร
การเขียนแผนการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ สพท.รอ. เขต 1 1 วัน ประกาศนียบัตร
ดูงานการจัดการมลพิษอย่างเหมาะสม ประเทศออสเตรีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 วัน ประกาศนียบัตร
ดูงาน จีน 6 วัน (15–20 ก.พ. 48) /6 วัน (12–15 มี.ค. 50) /6 วัน (22-27 ต.ค.50)
/5 วัน (18-22 มี.ค. 51)
กัมพูชา (นครวัด) 4 วัน (25-28 ก.พ. 48)
ญี่ปุ่น (โอซาก้า) 5 วัน (9-13 พ.ย. 49)
อียิปต์ 7 วัน (14-20 ก.พ.50)
เวียดนาม 5 วัน (13-17 เม.ย. 50)
ออสเตรีย และ ฝรั่งเศส 9 วัน (18-26 มิ.ย. 51)
เกาหลี-ฮ่องกง 7 วัน (24-30 มี.ค. 52)
อบรมพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัมนาท้องถิ่น (และดูงานจอร์แดน) จังหวัดร้อยเอ็ด 8 วัน (3 – 10 ม.ค 51)
อบรมหลักสูตรนักบริหารงานผังเมืองระดับสูง รุ่นที่ 1 กรมโยธาธิการ และผังเมือง 26 มิ.ย.-30 ส.ค. 51 ประกาศนียบัตร
และดูงาน เช็ค และเยอรมนี 8 วัน (16-23 ส.ค. 51)
อบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น รุ่นที่ 1 กรมส่งแสริมการปกครองท้องถิ่น 4 วัน (7-10 ธ.ค. 51)
ฝรั่งเศส , ออสเตรเลีย , เช็ค , ฮังการี 16 วัน (5-20 ก.ค.52)
จีน 6 วัน (23-28 ต.ค.52)
ตุรกีและอียิปต์ 8 วัน (17-24 ธ.ค.52)
สเปน , โปรตุเกต 11 วัน (6-16 มี.ค.54)
รัสเซีย 7 วัน (20-26 พ.ค. 54)