นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

ชื่อ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 166 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

การศึกษา – ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

– ระดับมัธยมศึกษาร้อยเอ็ดวิทยาลัย

– ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– ระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประวัติการทำงาน – อดีตพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด ตำแหน่งหัวหน้าหมวด

ควบคุมผู้ใช้ไฟรายใหญ่

– อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด (เขต 1) 2 สมัย

– อดีตผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.ป.จ.) 2 สมัย

– อดีตผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (ค.พ.ช.)

– อดีตประธานชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

– อดีตประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

– คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– นายกสมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด (ตั้งแต่ พ.ศ.2545-2552)

ตำแหน่งด้านการบริหารและด้านสังคม

ระดับจังหวัด – นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด สมัยที่ 4 (ตั้งแต่ พ.ศ.2548-ปัจจุบัน)

– ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด (ตั้งแต่ พ.ศ.2530-ปัจจุบัน)

– ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด (ตั้งแต่ พ.ศ.2547-ปัจจุบัน)

– ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

– ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายการรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมเขตพื้นที่

สำนักงานศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด

– คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ.2547-2555)

– คณะกรรมการอุปถัมภ์มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด

– ประธานคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์จังหวัดร้อยเอ็ด

– ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด

– ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (พ.ศ.2551-2555)

– ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด (พ.ศ.2553-2555)

– ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย (พ.ศ.2551-

2555)

– ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีศึกษา (พ.ศ.2551-2555)

– ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด (พ.ศ.2551-

2555)

– คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยที่ 2

(ตั้งแต่ พ.ศ.2547-2555)

– กรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

– คณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

– คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

– คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด

– คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

– คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

– คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

– กรรมการมูลนิธิโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

– กรรมการมูลนิธิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด

ระดับภาค – รองประธานสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัยที่ 3 (ตั้งแต่ พ.ศ.2551- ปัจจุบัน)

ระดับประเทศ – กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (พ.ศ.2551-ปัจจุบัน)

– คณะกรรมการ ก.ส.ท.ผู้แทนเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.2551-ปัจจุบัน)

– ประธานอนุกรรมาธิการด้านงบประมาณและการคลัง สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง

ประเทศไทย

– ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

– ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สมาคมสันนิบาต

เทศบาลแห่งประทศไทย

– ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประทศไทย

– คณะอนุกรรมาธิการฝ่ายกิจการสมาคมและการมีส่วนร่วม สมาคมสันนิบาตเทศบาล

แห่งประทศไทย

– คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการบำเพ็ญประโยชน์ สมาคม

สันนิบาตเทศบาลแห่งประทศไทย

– คณะอนุกรรมาธิการด้านสาธารณสุข สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประทศไทย

– อดีตประธานชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ชุดแรก ปี พ.ศ.2536

– อดีตผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (ค.พ.ช.)

การฝึกอบรมหลักสูตร/ดูงาน

หลักสูตร

ชื่อสถาบัน

ระยะเวลาฝึกอบรม

วุฒิที่ได้รับ

ศึกษาดูงาน “ระบบการวาง

จังหวัดร้อยเอ็ด

7 วัน (2-8 มิ.ย. 50)

ประกาศนียบัตร

ผังเมืองและสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศออสเตรเลีย”

ดูงาน มาเลเซีย-สิงคโปร์

4 วัน (25-28 มิ.ย. 47)

กัมพูชา (นครวัด)

4 วัน (25-28 ก.พ. 48)

ญี่ปุ่น (โอซาก้า)

5 วัน (9-13 พ.ย. 49),

ญี่ปุ่น (โอคุอีซุมุ)

7 วัน (10-16 ก.ย. 50)

สหรัฐอเมริกา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

9 วัน (20-28 ก.พ. 52)

ตุรกีและอียิปต์

8 วัน (17-24 ธ.ค.52)

สวิตเซอร์แลนด์

8 วัน (22-29 เม.ย.53)

สาธารณรัฐประชาชนจีน

4 วัน (24-27 ต.ค.53)

กาญจนบุรี

2 วัน (3-4 พ.ค.54)

รัสเซีย

7 วัน (24-27 พ.ค.54)